Artikel 1: Definities

  • De leverancier: Hortense – Happy Moments, Venlaan 26, 2820 Bonheiden
  • De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die Hortense een overeenkomst sluit met betrekking tot de door Hortense te leveren producten en/of door Hortense te verrichten diensten. Onder klant is verder begrepen de opdrachtgever, organisator, initiatiefnemer,  contactpersoon of bevoegd vertegenwoordiger van de organisatie van het bedrijf dan wel alle deelnemers aan door Hortense georganiseerde activiteiten.
  • De overeenkomst: de overeenkomst gesloten met Hortense, die betrekking hebben op de producten of diensten van Hortense.

 

Artikel 2: Inschrijvingen en deelname

2.1. Inschrijvingen gebeuren via de webshop of via email. Berichten via facebook messenger, sms of andere kunnen niet aangewend worden tot bewijs van inschrijving voor een workshop.

2.2. Bij inschrijving voor een opleiding verplicht de deelnemer zich tot het betalen van een voorschot dat qua bedrag en termijn nader gespecifieerd wordt in de bevestigingsmail. Het is geenszins een reservatie van een plaats in afwachting van de selectie van het ontwerp van de workshop om dit nadien te annuleren.

2.3 In een workshop worden maximum 16 deelnemers toegelaten – wordt dit aantal overschreden dan zullen plaatsen toegekend worden op een first come-first serve basis. Indien mogelijk wordt een alternatieve datum aangeboden om alsnog deel te nemen.

Artikel 3: Prijs & Betalingen

3.3 De prijzen van de workshops van Hortense zijn all-in (materialen, dranken en versnaperingen) tenzij anders en expliciet vermeld.

3.1 De door Hortense opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en zijn gebaseerd op:

  • Inkoopprijzen van materialen & grondstoffen;
  • kosten van arbeidslonen;
  • andere algemene onkosten;
  • belastingen (21%)

3.2 Ingeval van verhoging van de kostprijsbepalende factoren is Hortense gerechtigd de in haar offertes en aanbiedingen vermelde prijzen en/of de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen. De deelnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld en kan indien gewenst de workshop kosteloos annuleren.

3.3 Zodra de workshop volzet is of zodra de bestellingen van materialen & grondstoffen gebeuren in functie van het aantal deelnemers, zal aan de deelnemers gevraagd worden een voorschot van minimum 50% over te maken. Dit voorschot is te betalen binnen de 10 werkdagen. Deelname aan de workshop is pas definitief na betaling van het voorschot.

3.4 De deelnemer kan er ook voor kiezen ineens het volledige bedrag te betalen ipv enkel het voorschot.

3.5 Het resterende bedrag wordt betaald ten laatste bij aanvang van de workshop ter plaatse, cash, via mobiele betaling of via overschrijving (met overschrijvingsbewijs).

Artikel 4. Aanvang van workshops

3.1. Voor alle workshops geldt steeds dat Hortense zich het recht voorbehoudt de workshop te annuleren bij een beperkt aantal inschrijvingen. Deze beoordeling gebeurt door Hortense.

4.1. Wanneer een workshop wordt geannuleerd door Hortense worden de deelnemers hiervan tijdig op de hoogte gebracht. Reeds gedane betalingen worden dan volledig gerestitueerd.

Artikel 5. Annulering van een workshop door de deelnemer

5.1. Annulering door de deelnemer kan uitsluitend schriftelijk gebeuren (per email).

5.2. Wanneer de inschrijving wordt geannuleerd tot 60 dagen voor aanvang van de opleiding dan worden reeds gedane betalingen gerestitueerd.

5.3. Wanneer de inschrijving wordt geannuleerd minder dan 60 dagen voor aanvang van de workshop dan gebeurt de restitutie in functie van de al dan niet aangekochte materialen.

5.4. De deelnemer kan ten allen tijde zelf een vervanger zoeken die zijn/haar plaats inneemt in de workshop, hij brengt Hortense vooraf schriftelijk hiervan op de hoogte en geeft hierbij de contactgegevens door van de vervanger.

5.5. De deelnemer kan in geval van annulatie ook verzoeken aan Hortense het stuk uit de workshop te maken voor hem. In dit geval is het volledige workshop bedrag verschuldigd om de bijkomende uurloonkost te dekken.

5.6. Een annulering is pas van kracht nadat Hortense deze per email heeft bevestigd met bijbehorende regeling van terugbetaling (indien van toepassing). Mocht u deze annuleringsbevestiging niet binnen 10 dagen van ons hebben ontvangen na het versturen van uw annuleringsmail, neem dan contact met ons op.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1. Hortense is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid van Hortense is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten verzekering wordt uitbetaald.

6.2. Hortense is niet aansprakelijk voor schade door de door Hortense geleverde producten en/of verrichten diensten veroorzaakt aan de zijde van de klant of een derde.

6.3. Hortense is noch tegenover de klant noch tegenover derden aansprakelijk voor schade aan kleding van de klant of derden of andere eigendommen van de klant of derden. Voor gevolgschade is Hortense niet aansprakelijk.

6.4. Hortense is noch tegenover de wederpartij noch tegenover derden aansprakelijk voor schade van letsel van de klant of derden behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de workshopleider. De klant vrijwaart Hortense voor alle aanspraken van derden wegens door hen geleden schade veroorzaakt door de door Hortense verrichte diensten en/of producten.

6.5. Hortense zal niet kunnen worden aangesproken tot vergoeding van kosten, schade en rente, indien zij als gevolg van overmacht niet aan een op haar rustende verbintenis heeft kunnen voldoen. Hortense verkeert in overmacht wanneer zij niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van aan haar niet toerekenbare oorzaken, daaronder begrepen de hieronder opgesomde omstandigheden waarvan de opsomming niet limitatief is: niet en/of niet tijdige levering door toeleveranciers, ziekte personeel en/of ingeschakelde derden, werkstaking, minder dan 6 deelnemers aan een individuele workshop en overige oorzaken van niet aan Hortense toe te rekenen bedrijfsstagnatie, brand, lekkage, diefstal, gebrek aan grondstoffen, transportmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, extreem hoog water, oorlogstoestand, oorlogsdreiging, overstromingen, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke weersomstandigheden. Hortense is in die gevallen niet schadeplichtig.

6.6 Materialen en instrumenten die Hortense ten dienste stelt van de deelnemer blijven ten allen tijde eigendom van Hortense. De deelnemer gebruikt de voorziene hoeveelheid en exacte materialen zoals deze gecommuniceerd wordt tijdens de workshop, tenzij dit expliciet wordt afgesproken met de lesgever tijdens de workshop.

6.7 Schade aan materialen en eigendommen van Hortense opgelopen tijdens de workshop, kunnen verhaald worden op de deelnemer op basis van aanschafwaarde/ onkosten.

Artikel 7. Publiceren en gebruik van persoonsgegevens

7.1 Hortense – Happy Moments  gaat op vertrouwelijke wijze om met de uw gegevens.

7.2 Portretrecht: Foto’s die gemaakt worden tijdens onze workshops, demonstraties of opendeurdagen kunnen gebruikt worden als promotiemateriaal. Indien u bezwaar heeft kunt u dit ter plaatse aan ons kenbaar maken.